Personality Quiz
bsd kin quiz
Quiz introduction
very extensive super accurate bsd kinnie quiz possible outcomes: jouno, tetcho, chuuya, koyo, gin, akutagawa, kyouka, atsushi, ranpo, yosano, dazai, fyodor, sigma, gogol.
By
dantecastrio