Personality Quiz
Which Danmei Character Are You?
Quiz introduction
Characters you could get: Xue Meng, Mo Ran, Chu Wanning, Wei Wuxian, Lan Wangji, Wen Ning, Jiang Cheng, Luo Binghe, Xue Yang, Hua Cheng, Jin Ling, Mu Qing, Xu Shuanglin, Shi Mei, Xie Lian, He Yu, Shi
Qingxuan, He Xuan, Yin Yu, and Jun Wu.
... show more
By
toorufucks