Personality Quiz
which mxtx main character are you?
Quiz introduction
Which MXTX main character are you? Results can be: Wei Wuxian, Lan Wangji, Hua Cheng, Xie Lian, Shen Qingqiu, or Luo Binghe background art by @tai3_3 on twitter
By
evelynlolz