Personality Quiz
Which One Of My JuJutsu Kaisen Babes Are You Dating???
Quiz introduction
Including - Satoru Gojo - Maki Zenin - Toji Fushiguro - Suguru Geto - Mahito - Mai Zenin - Yuji Itadori - Ryomen Sukuna - Kamo Choso - Megumi Fushiguro - Kento Nanami
By
OGGojosWifey