Personality Quiz
which link click character are you?
Quiz introduction
character results: Cheng Xiaoshi, Lu Guang, Qiao Ling, Emma, Yu Xia, Lin Zheng, Xu Shanshan, Dou Dou, Chen Xiao
By
plantparentleo